A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, a Szentágothai Szakkollégium Egyesülettel közös szervezésben 2021. március 26. napján rendezi meg hagyományos konferenciáját és hallgatói versenyét. Idén a konferencia ONLINE formában kerül megrendezésre!

The University of Pécs Faculty of Science János Szentágothai Protestant Scholastic Honorary Society, in collaboration with the Szentágothai SH Society Academic Association, is holding its customary scientific conference and student competition on the day of 26th of March, 2021. The JSMC-2021 will be held ONLINE!

A Szentágothai Szakkollégium konferenciáin 2004 óta fiatal/leendő kutatók, az egész Kárpát-medence legnyitottabb és leginnovatívabb fiataljai adnak egymásnak randevút, immáron tizennyolcadik alkalommal (mivel tavaly a találkozó nem jöhetett létre).

Since 2004, the Szentágothai SH Society’s conferences provide a meeting opportunity for the most open-minded and innovative young/aspiring researchers from all around the Carpathian Basin; this year shall be the eighteenth occasion (last year’s conference had to be cancelled).

A KÉT konferencia egyidőben való megtartásának az oka, hogy a XVIII. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia a Covid-19 járvány miatt elhalasztásra került. Azok, akik csak a tavalyi, XVIII. Konferenciára készített előadásaikat kívánják prezentálni, a regisztrációs díj megfizetésének kötelezettsége nélkül, e-mailben (szentagothai.konferencia@gmail.com) történő jelentkezés alapján vehetnek részt a konferencián.

The reason for the TWO conferences being held together is that the XVIII. János Szentágothai Multidisciplinary Conference had to be cancelled due to the COVID-19 pandemic. Those who would like to hold ONLY their presentations meant for last year’s 18th conference can attend this conference without having to pay the registration fee by sending an email application (szentagothai.konferencia@gmail.com)

A XIX. konferencia előadásainak absztraktjai szerkesztett kötetben (online/nyomtatott) jelennek meg, amelyek ISBN és DOI számmal is rendelkeznek.

Abstracts of the 19th conference’s presentations are to be published in edited volumes (online/printed) with ISBN and DOI numbers.

Mindkét konferencia nyelve magyar és angol. Az előadás absztraktját mind a két nyelven meg kell küldeni, amely a kiadványban is két nyelven fog megjelenni. Kérjük, hogy az angol nyelvű előadásokat külön jelezzék a regisztrációs lapon! AZ ABSZTRAKTOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE 2021. MÁRCIUS 14. ÉJFÉL (24.00). A határidőn túl beérkezett absztraktok nem jelennek meg a konferencia absztrakt-kötetében.

Both conferences are held in Hungarian and English. A presentation’s abstract must be sent in both languages and they shall appear in the publication in two languages as well. Please note on the registration form if the presentation’s language is English! THE DEADLINE FOR SUBMITTING THE ABSTRACTS IS BY 14TH OF MARCH 2021 BY MIDNIGHT. Abstracts received after the deadline will not be released in the conference’s publication.

Az absztraktokat a szentagothai.konferencia@gmail.com e-mail címre kérjük megküldeni a fent említett határidőig Word dokumentumban, előre meghatározott (csatolt) minta szerint.

Please send the abstracts to the szentagothai.konferencia@gmail.com email address prior the deadline mentioned above as Word-documents formatted according to the provided example (see attached).

A Tudományos Tanács, és a konferenciakötet szerkesztői fenntartják a jogot az absztraktok szakmai szempontok alapján történő elutasítására.

The Scientific Committee and the editors of the conference publication reserve the right to decline abstracts on the basis of professional consideration.

A konferencia tervezett szekciói:

·     Biológia;·    Művészetek (képző- és zene);
·     Bölcsészet(történelem külön);·    Neveléstudomány;
·     Egészségtudomány;·    Orvostudomány;
·     Földtudományok;·    Pszichológia;
·     Gyógyszerészet;·    Sporttudomány;
·     Jog;·    Történelem;
·     Közgazdaságtudomány;·    POSZTEREK;
·     Matematika-fizika és kémia;·   Mérnök tudomány
 

Planned conference sections:

·     Biology·    Arts (Fine Arts and Music)
·     Humanities (History excluded)·    Pedagogy
·     Health Sciences·    Medicine
·     Geoscience·    Psychology
·     Pharmaceutical Science·    Sport and Exercise Science
·     Law·    History
·     Economics·    POSTERS
·     Sciences·    Engineering Studies
 

A konferencia végleges szekcióbeosztását az egyes szekciókba jelentkezők száma szerint alakítjuk ki. Szekciónként első, második és harmadik helyet, indokolt esetben különdíjat bocsátunk ki, és a konferencián öt darab Szentágothai Emlékérme is gazdára talál.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

We will construct the conference’s section schedule based on the number of applicants in each section. We are giving away a first, second, and third place award (and a special award, if justified) for each section, and 5 Szentágothai Commemorative Medals in total as well.

Anyone interested is welcome!

Regisztrációs díj

A konferencia regisztrációs díja 2021. március 15. napjáig befizetve:

–       3.000,- Ft, azaz Háromezer forint, ha NEM KÉR nyomtatott példányt az absztrakt-kötetből;

–       5.000,- Ft, azaz Ötezer forint, amennyiben kér nyomtatott példányt az absztrakt kötetből.

A regisztrációs díj a Szentágothai Szakkollégium Egyesület számlaszámára kizárólag utalással fizethető:

Raiffeisen Bank NyRt. 12072552-01505297-00100002

Ha nem egyezik a forrás-számla tulajdonosa és aki számára a befizetés történik, akkor a közlemény rovatban kérjük a konferencia-résztvevő nevét beírni!

helyszínen készpénzben, vagy 2021. március 15. napját követően utalva fizetett rendkívüli regisztrációs díj 10.000,- azaz Tízezer forint.

Pro forma számla vagy számla igényelhető: hatvani@ttk.pte.hu.

A konferencián előadók absztraktjait online kötetben tesszük közé. A közzététel díját a regisztrációs díj magában foglalja, amennyiben a befizetés 2021. március 15-ig megtörténik.

REGISZTRÁCIÓ az alábbi linken keresztül 2021. március 14. éjfélig (24.00):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScihqYVAfuA1sydarC2G9KsVPUJUNyYR5EqTBJu8CECKOTqfw/viewform

Registration fee

The conference’s registration fee paid upfront before the 15th of March, 2021.:

–       3.000,- Ft, as in Three thousand Hungarian Forints, if you DO NOT wish to receive a printed copy of the publication;

–       5.000,- Ft, as in Five thousand Hungarian Forints, if you wish to receive a printed copy of the publication

The registration can be paid to the Szentágothai SH Society only through a bank transfer:

Raiffeisen Bank NyRt. 12072552-01505297-00100002

If the owner of the bank account and the person whom the registration fee is being paid for are not the same, please write the applicant’s name in the transfer message!

If paid at the event in cash, or through bank transfer following the 15th of March, 2021, a late registration fee of 10.000,- as in Ten thousand Forints is expected.

Pro forma invoice or invoice can be requested at: hatvani@ttk.pte.hu

The presenters’ abstracts will be released in an online publication. The publishing fee is included in the registration fee, if payment is fulfilled before the 15th of March, 2021.

REIGISTRATION via the following link until March 14th, 2021 by midnight (24:00):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScihqYVAfuA1sydarC2G9KsVPUJUNyYR5EqTBJu8CECKOTqfw/viewform

A konferencia tervezett programja:

Megnyitó 2021. március 26.  09:00-09:15

Köszöntőt mond:

GÁBRIEL Róbert rector emeritus; és

KOMLÓSI Lászó Imre, a szakkollégium alapító elnökei.

2021. március 26. szekciók  9:00-13:00

POSZTERSZEKCIÓ 11:00-14:00

POSZTERSZEKCIÓ bizottsági megtekintés 2021. március 26. 12:30-14:00

KÉRJÜK A RÉSZTVEVŐKET, HOGY KÉSZÜLJENEK POSZTERÜK TARTALMÁNAK lényegretörő angol nyelvű szóbeli összefoglalásával!

EREDMÉNYHIRDETÉS 2021. március 26. 18:00

A XVIII. és XIX. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia (JSMC-2021)

TUDOMÁNYOS TANÁCS

Planned schedule:

Opening the conference March 26th, 2021. 09:00-09:15

Welcome speech by:

Róbert GÁBRIEL, rector emeritus; and

László Imre KOMLÓSI, founders of the Scholastic Honorary Society

            March 26th sections 9:00-13:00

POSTERSECTION 11:00-14:00

POSTERSECTION committee viewing March 26th 12:30-14:00

WE ASK ALL PARTICIPANTS TO PREPARE a concise summary of their poster’s content, in English!

WINNERS ANNOUNCED at 18:00, March 26th

The XVIII. And XIX. János Szentágothai Multidisciplinary Conference (JSMC-2021)

SCIENTIFIC COMMITTEE

TAGOK – MEMBERS

BARABÁS Árpád (Művészetek – Fine Arts)

Prof. Dr. BONCZ Imre (Egészségtudományok – Health Sciences)

Prof. Dr. FÁBIÁN Adrián (Jogtudomány – Law)

Prof. Dr. FEDELES Tamás (Történelemtudomány – History)

Prof. Dr. GÁBRIEL Róbert (Biológia – Biology)

Prof. Dr. HEIDL György (Bölcsészettudományok – Humanities)

Prof. Dr. HÉJJ Andreas (Pszichológia – Psychology)

Dr. habil. HORVÁTH Györgyi (Gyógyszerészettudomány – Pharmaceutical Science)

Dr. habil. MRÁZIK Julianna (Neveléstudomány – Pedagogical Science)

Prof. Dr. MEDVEGY Gabriella (Mérnöktudományok – Engineering Sciences)

Prof. Dr. NYITRAI Miklós (Orvostudomány – Medicine)

Prof. Dr. PÁLFALVI László (Matematika-fizika – Mathematics and Physics)

Prof. Dr. PAPP Norbert (Földtudományok – Geoscience)

Dr. habil. SCHEPP Zoltán (Közgazdaságtudomány – Economics)

Dr. habil. VÁCZI Márk (Sporttudomány – Sport and Exercise Science)

HAMAROSAN MÉG RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓKKAL JELENTKEZÜNK!!

MORE DETAILS COMING SOON!!

Konferencia absztrakt

Az előadás-kivonatokat (absztraktokat) online és nyomtatott kiadványban jelentetjük meg. A teljes terjedelem maximum egy A4-es oldal (min.1500-max.2300 karakter), amely táblázatot, ábrát nem tartalmazhat!

ABSZTRAKT Minta

Előadás címe (középre zárva, nem nagy betűkkel!!)

Szerzők nevei (nem rövidítve a keresztnév!!, titulusok nélkül) (balra zárva)

Intézmény pontos – NEM rövidített, TELJES – megnevezése (balra zárva)

Pl: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (balra zárva)

E-mail:  (csak az első szerző e-mail címe) (balra zárva)

Több intézmény esetén, kérjük a felső indexben történő jelzést.

Témavezető(ke)t NEM külön, hanem társszerzőként, utolsó hely(ek)re kell beírni!!

Bevezetés

Anyag és módszerek

Eredmények

Következtetés

Kulcsszavak:  

Amennyiben lehetséges, kérjük a fenti tagolás betartását!

Conference abstract

Az előadás-kivonatokat (absztraktokat) online és nyomtatott kiadványban jelentetjük meg. A teljes terjedelem maximum egy A4-es oldal (min.1500-max.2300 karakter), amely táblázatot, ábrát nem tartalmazhat!

We publish the abstracts both online and in printed format. The abstract must be no longer than one A4 page (min. 1500-max. 2300 characters), and must not include charts or figures!

ABSTRACT example

Title of presentation (center text, no full capitals!!!)

Authors’ names (include full First name!!, without titles) (align left)

Institution’s official – NOT abbreviated, FULL – name (align left)

Eg: University of Pécs Faculty of Sciences

E-mail: (only the first author’s email address) (align left)

In case of multiple institutions, please note in superscript.

Supervisor(s) must be written as co-authors in the last spot(s), NOT separately!!

Introduction

Material and Methods

Results

Conclusion

Keywords:  

If possible, please adhere to the structure above!